Matlab - Polecenia

Spis poleceń środowiska MATLAB dla wersji 6.0.0.88 (R12)

PolecenieCel
helptematy pomocy
help aopis funkcji o nazwie a
%znacznik początku komentarza (działa tylko do końca linii)
whowypisanie zmiennych środowiskowych
disp / disp(a)wyświetla wartość zmiennej a na ekran
clcczyści ekran roboczy
clgczyści okno graficzne
clear ausuwa zmienną a z przestrzeni roboczej
clearczyści wszystkie zmienne z przestrzeni roboczej
workspaceotwiera okno z lisą wszystkich zmiennych roboczych
computernazwa komputera
format / format long,aformatuje na long zmienną a
isletter / isletter('dfjal')sprawdza czy w ciągu są litery czy liczby
ischar / ischar(a)prawda - a jest typu znakowego
a:b:cidź od a do c z krokierm b (standardowo jak napiszemy a:c, b zostanie przyjęte jako 1)
'transponowanie macierzy
function / function [y1,y1]=funkcja(a,b)wywołanie [dowolne a,dowolne b]=funkcja(c,d)
min min(a)wyszukuje najmniejsze elementy w kolumnach
max max(a)wyszukuje największe elementy w kolumnach
mean mean(a)średnia arytmetyczna z każdej z kolumn

Podstawy funkcji macierzowych (MATLAB/ELMAT)

zeros / zeros(m,n);tworzenie macierzy (m,n) wypełnionej zerami
ones / ones(m,n);tworzenie macierzy (m,n) wypełnionej jedynkami
eye
repmat / repmat(x,m,n)zbuduje nową macierz na bazie macierzy x (powtórzy macierz x m razy w wierszach i n razy w kolumnach)
rand / rand(m,n)wylosowuje macierz (m,n) z przedziału [0,1)
randn / randn(m,n)generuje macierz (m,n) z przedziału [0,1) z normalnym rozkładem zmiennej
linspace / linspace(x1,x2,m)dzieli odcinek [x1,x2] na m-1 przedziałów i wypisuje granice tych przedziałów
logspace
size / size(A)określa w postaci wektora wymiary macierzy A
length / length(a)zwraca dłuższy z wymiarów macierzy a
ndims / ndims(a)podaje liczbą wymiarów danej macierzy a
disp / disp(a),disp('hello')wyświetla macierz bądź tekst
isempty / isempty(a)1, gdy macierz składa się z elementów równych 0; 0, - reszta sytuacji
isequal / isequal(a,b,...)1 - gdy wszyskie elementy są identyczne; 0 - w przeciwnym wypadku
islogical / islogical(a)czy a jest typu logicznego 1-tak, 0-nie
isnumeric / isnumeric(a)czy a jest typu numerycznego 1-tak, 0-nie
logical / logical(a)konwertuje macierz numeryczną na logiczną
reshape
diag / diag(a)pobiera z macierzy a wartości jakie są na przekątnej diagonalnej
blkdiag
tril
triu
fliplr
flipud
flipdim
rot90
:tworzenie wektorów poprzez a:b:c (od a do c z krokiem b); wypisywanie macierzy np. a(:,:)
find / find(a)znajduje w macierzy a wsyzstkie elementy niezerowe i wpisuje je do wektora
endelement ostatni (np: A(end,:) wyświetli ostatni wiersz macierzy A)
sub2ind
ind2sub
ansodpowiedź na dowolna zapytanie
eps
realmaxnajwiększa dostępna liczb rzeczywista
realminnajmniejsza dostępna liczb rzeczywista
piliczba pi
i,joznaczją część urojoną liczby
infnieskończoność
nanto nie jest liczbą
isnan / isnan(a)1 gdy a nie jest liczbą
isinf / isinf(a)1 gdy a równe nieskończoność
isfinite
whyjak znasz trochę angielski to się trochę pośmiejesz w czasie pracy - taki mały trick
compan
gallery
hadamard
hankel
hilb
invhilb
magic
pascal
rosser
toeplitz
vander
wilkinson

Podstawowe funkcje matematyczne (MATLAB/ELFUN)

sin / sin(x)sinus
sinh / sinh(x)sinus hyperboliczny
asin / asin(x)odwrotny sinus (arcus)
asinh / asinh(x)odwrotny sinus hyperboliczny(arcus)
cos / cos(x)cosinus
tan / tan(x)tangens
cot / cot(x)cotangent
sec / sec(x)secans
csc / csc(x)cosecans
exp / exp(x)ekspotencjalna (e^x)
log / log(x)logarytm naturalny (podstawa e)
logy / logy(x)logarytam przy podstawie y z x
pow2 / pow2(x)2 podnosimy do potęgi x (zazwyczaj stosuje się x^y)
sqrt / sqrt(x)pierwiastek kwadratowy (innych stopni - x^y)
nextpow2 / nextpow2(x)wykładnik najbliższej "z góry" liczby będącej potęgą dwójki
abs / abs(x)wartość bezwzględna
complex / comblex(a);complex(a,b);wyświetla liczbę zespoloną; tworzy z a i b liczbą zespoloną a+ib
angle / anble(a)zamienia liczbę zespoloną na kąt w radianach
conj
imagczęść urojona liczby zespolonej
realczęść rzeczywista liczby zespolonej
unwrap
isreal / isreal(a)macierz z elementów rzeczywistych 1-tak, 2-nie
cplxpair
fix / fix(a)najbliższa liczba całkowita w kierunku zera
floor / floor(a)najbliższa liczba całkowita - zaokrąglając "w dół"
ceil / ceil(a)najbliższa liczba całkowita zaokrąglając "w górę"
round / round(a)najbliższa liczba całkowita
mod / mod(a)reszta z dzielenia przez a
rem
sign / sign(x)signum: 1 gdy x>0; 0 gdy x=0; 1 gdy x<0

Matlab - Operatory i znaki specjalne (MATLAB/OPS)

plus / plus(a,b)plus (+)
uplus
minusminus (-)
uminus
mtimesmnożenie (*)
timesmnożenie tablicowe (.*) - ale po poszczególnych współrzędnych macierzy (macierze muszą być takie same)
mpowerpotęgowanie (^)
powerpotęgowanie tablicowe (.^)
mldividedzielenie lewostronne (\) A\B=B dzielone przez A
mrdividedzielenie prawostronne (/) A/B=A dzielone przez B
ldividedzielenie lewostronne tablicowe (.\) A.\B=B dzielone przez A
rdividedzielenie prawostronne tablicowe (./) A./B=A dzielone przez B
kron
eqrówny (==)
nenie równy (~=)
ltmniejszy (<)
gtwiększy (>)
lemniejszy,równy (<=)
gewiększy,równy (>=)
andi
orlub
notnie
xoralternatywa wyłączająca (dla 0,1 oraz 1,0 daje 1; dla 0,0 i 1,1 daje 0)
anyprawda jeśli istnieje element niezerowy wektora
allprawda jeśli wszystkie elementy wektora są niezerowe

Matlab - Funkcja rusująca plot i pokrewne do budowania wykresów

plot / plot(x,y) / plot(x,y,'g+')rysuje wykres funkcji - argumenty należy podać dyskretnie (macierz) będź w postaci funkcji np y=sin(x);
Jeżeli np podamy trzeci argument postaci 'r*' to wykres zostanie wyrysowany czerwonymi (red) gwiazdkami
hold hold onnie będzie niszczył (zmazywał) tego co narysował w przypadku rysowania nowych elementów| hold off - odwrotnie
clgczyści okno graficzne
grid / grid on / grid offwłącza / wyłącza siatkę na wykresie
xlabel / xlabel('ośx')podpisywanie osi
ylabel / ylabel('ośy')podpisywanie osi
zlabel / zlabel('ośz')podpisywanie osi
title / title('...')wyświetla tytuł - nagłówek
text / text(m,n,'x')w miejscu (m,n) wyświetli napis x
gtext / ttext('...')można wówczas samemu umieścić napis
({'...','...'})będą stawiane znaczniki przejścia do następnego wiersza
bar / bar(x)wykres słupkowy
bar3wersja 3D funkcji bar
mesh / mesh(a)też wykres (ładny)
figure / figure(n)otwiera nowe okno graficzne o numerze n
Budowa pętli

2012.11.22 22:29:22.