Matlab - Max i min

w przestzreni 3D

% do funkcji nalezy przekazywac macierz [n][3]
%tzn n-punktow w przestrzeni 3-wymiarowej
%(no i oczywiscie n - czyli ich ilosc)

function maximin(t,n);
%t(:,:)
%tablica gdzie benda przechowywane prototypy klas
%(wspolrzendne i l.p. punktu)
z=[n,4];
%tablica gdzie przechowywane sa punkty
%nie bendonce prototypami 
p=[n,4];

%zeruje tablice z klasami
for i=1:n
 for j=1:4 
   z(i,j)=0;
 end
end
%wypelniam tablice punktów tablica t oraz kolumne 3 indexami
for i=1:n   
  for j=1:3
    p(i,j)=t(i,j);
  end
  p(i,4)=i;
end
  disp(p)
  %disp(z) 
%pentla do szukania 2 pierwszych prototypów klas
max=odleglosc(p(1,1),p(1,2),p(1,3),p(1,1),p(1,2),p(1,3));
for i=1:n-1
  for j=i+1:n
    pom=odleglosc(p(i,1),p(i,2),p(i,3),p(j,1),p(j,2),p(j,3));
    if pom > max
      max=pom;
      p1=i;
      p2=j;
    end
  end
end 
z=klasa(z,p,p1,n); 
p=punkt(p,p1);
z=klasa(z,p,p2,n); 
p=punkt(p,p2);
disp(z); 
disp(p);

for i=3:n 
  m=sprawdz(z,p,n);
  if m > 0
    z=klasa(z,p,m,n); 
    p=punkt(p,m);
    'nastapila zmiana w tablicach prototypow oraz puktow oto one po zmianie '
    disp(z)
    disp(p)
  end  
end
% teraz zostala ustalona liczba klas a wiec mozna przyporzodkowac pukty do klas 

for i=1:n
  if p(i,3) > 0
    pom=klasyfikator(z,p,i,n);
    p(i,3)=pom;
  end
end
wypisz(z,p,n);
%liczy odleglosc miendzy dwoma punktami...
function odleglosc=odleglosc(x1,y1,z1,x2,y2,z2);
 odleglosc=sqrt(((x2-x1)^2)+((y2-y1)^2)+((z2-z2)^2));
%funkcja do liczenia sredniej odleglosci miendzy punktami klas (dzielonej na dwa)
function srednia=srednia(z,n);
 %petla do sprawdzanie ile jest prototypow w tablicy z 
 for i=1:n 
   if z(i,4)==0 
     k=i;
     break;
   end
 end
 k=k-1;
 suma=0; 
 licznosc=0;
 for i=1:k-1 
   for j=i+1:k
     suma=suma+odleglosc(z(i,1),z(i,2),z(i,3),z(j,1),z(j,2),z(j,3));
     licznosc=licznosc+1;
   end 
 end
 srednia=suma/licznosc;
 srednia=srednia/2;
%funkcja od tego by wrzucic punkt do tablicy klas...
function z=klasa(z,p,i,n);
 for k=1:n
  if z(k,4)==0 
    index=k; 
    break; 
  end
 end
 %teraz pod 'index' jest index pierwszego wolnego miejsca na klasie...
 z(index,1)=p(i,1);
 z(index,2)=p(i,2);
 z(index,3)=p(i,3);
 z(index,4)=p(i,4);
%funkcja to tego by wyrzucic punkt z tablicy punktow poprzez
%wstawienie w trzeciej kolumnie '0' czyli zera...
function p=punkt(p,i);
 p(i,4)=0;
%funkcja majaca za zadanie sprawdzic czy nie trzeba dodac nowych 
%klas i jesli tak to wyrzuca index punktu który trzeba przerobic na klase
function index=sprawdz(z,p,n);
 index=0;
 for k=1:n
  if z(k,4)==0 
    in=k; 
    break; 
  end
 end
 in=in-1;
 % pod 'in' jest index ostatniego zapelnionego miejsca w klasie
 sr=srednia(z,n);
 k=0;
 for i=1:n
   if p(i,4)~=0
     min=odleglosc(p(i,1),p(i,2),p(i,3),z(1,1),z(1,2),z(1,3));
     for j=2:in
       if odleglosc(p(i,1),p(i,2),p(i,3),z(j,1),z(j,2),z(j,3)) < min
         min=odleglosc(p(i,1),p(i,2),p(i,3),z(j,1),z(j,2),z(j,3));
       end
     end
     if min > sr 
       index=i;
       break;
     end
   end
 end
%funkcja oceniajaca do ktorej klasy nalezy dopisac dany punkt...
function numer=klasyfikator(z,p,i,n);
 for k=1:n
  if z(k,4)==0 
    in=k; 
    break; 
  end
 end
 in=in-1;
 % pod 'in' jest index ostatniego zapelnionego miejsca w klasie
 min=odleglosc(p(i,1),p(i,2),p(i,3),z(1,1),z(1,2),z(1,3));
 numer=1;
 for k=2:in
   if odleglosc(p(i,1),p(i,2),p(i,3),z(k,1),z(k,2),z(k,3)) < min
     min = odleglosc(p(i,1),p(i,2),p(i,3),z(k,1),z(k,2),z(k,3));
     numer=k;
   end
 end
function wypisz(z,p,n);
 for k=1:n
  if z(k,4)==0 
    in=k; 
    break; 
  end
 end
 in=in-1;
 % pod 'in' jest index ostatniego zapelnionego miejsca w klasie czyli ilosc klas!!!!!!!!!!!!
 'ilosc klas to : '
 in
 'klasa numer 1'
 for k=1:in
   z(k,1:3)
   for i=1:n
     if p(i,4) > 0
       if p(i,4)==k
         p(i,1:3)
       end
     end
   end
   'i nastepna klasa'
 end
%it.2taj.net

2012.11.22 22:29:19.