Matlab - Podstawy

Minimalny i maxymalny element macierzy zadanej jako argument

function [mi,ma]=min_max(A)
	ma=max(max(A));
	mi=min(min(A));
	end 

%wywolanie [a,b]=min_max(A); 

Matlab min, max, suma elementów rogowych w tablicy

function [mi,ma,su]=min_max_sum_rogowych(A);
[x1,x2,su]=size(A);
if x1>0 & x2>0
  a=[A(1,1),A(1,end),A(end,1),A(end,end)];
  mi=min(a);
  ma=max(a);
  su=sum(a);
else
  disp('nie da sie z tego tego policzyc');
end
end

%wywolanie [a,b,c]=min_max_rogowych(A); A-to jest macierz

Matlab MIN, MAX element z wybranego wiersza z macierzy A zadanej jako argument

function [mi,ma]=min_max_wiersza(A,b)
	m=zeros(1,2);
	m=size(A);
	a=max(A(b,:));
	i=min(A(b,:));
end

%[a,b]=min_max_wiersza(A,b); 

Matlab - potęga

/*a do potęgi b*/

function [y]=potega(a,b)
y=a^b;
end

%[a]=potega(1,2)

Matlab - splot wektorów

/*iloczyn dwóch wektorów*/

function f=splot(a,b)
x=length(a);
y=length(b);
for i=1:y
  for j=1:x
    t(i,j+i-1)=a(j)*b(i);
  end
end
for i=1:x+y-1
  f(i)=sum(t(:,i));
end

%splot(a,b); gdzie a,b to wektory

Matlab - suma elementów podanego wiersza zadanej macierzy

function [y]=suma_wiersz(A,b);
x1=size(A);
if b<=x1 & b>0
  y=sum(A(b,:));
else
  disp('nie da sie policzyc');
end
end

%suma_wiersz(B,c);

Matlab - calka, minimum, maximum, miejsca zerowe

oblicza wartosc calki w zadanym przedziale

%plik: funkcja.m - tutaj wstawia sie wzor funkcji

function [y]=funkcja(x)
	y=(1./(((x-0.3).^2)+0.01)) + (1./(((x-0.9).^2)+0.04))-6;
end

%plik program.m - wpisuje sie co i jak ma liczyc

a=[-3,4];

disp('Simpson');
quad(@funkcja,a(1),a(2))

disp('Newton-Cotes');
quad8(@funkcja,a(1),a(2))

disp('minimum w przedziale');
fminbnd(@funkcja,a(1),a(2))

disp('miejsca zerowe');
[x,y,z]=fzero(@funkcja,a(1));
x,y,z

Matlab - wykres funkcji

%wykres dla okreslonego przedzialu funkcji zadanej w inny pliku

%plik funkcja.m

function [y]=funkcja(x)
	y=(1./(((x-0.3).^2)+0.01)) + (1./(((x-0.9).^2)+0.04))-6;
end

%plik wykres.m

xmin=150;
xmax=250;
ymin=-10;
ymax=100;
x=[-20:0.1:20];
y=funkcja(x);
plot(y)
axis([xmin xmax ymin ymax]);

Matlab pierwiastki rownania kwadratowego

%liczy pierwiastki wielomianu, argument jest wektorem w którym zapisane sa wspolczynniki rownania

%plik pierwiastki.m

function [y]=pierwiastki(x)
	y=roots(x);
end

%plik program.m :wywolanie tego to np. dla rownania y = a*(x^2) + b*(x^1) + c*(x^0);

wektor=[a,b,c];
wynik=pierwiastki(wektor);
disp(wynik);

2012.11.22 22:29:21.